O nás

Druhy péče

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Liberec.
Organizace vznikla v roce 1997 a zajišťuje široké spektrum služeb pro obyvatele města.

V letošním roce je naše organizace financována:

 • z dotace zřizovatele Statutárního města Liberec;
 • z dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV ČR;
 • ze zdravotního pojištění v rámci zdravotní péče;
 • samotnými klienty;
 • ze zisku z doplňkové činnosti organizace;
 • z projektů EU.

Činnost je zaměřena:

 

Cílem naší organizace je komplexně poskytnout pomoc a podporu klientům a jejich rodinám takovým způsobem, aby mohli důstojně a nezávisle žít ve svém domácím prostředí a tím co nejvíce zlepšit kvalitu svého života.

Základní principy poskytování:

 • sociálních a zdravotních služeb:
  • poskytujeme služby podle individuálních potřeb klientů,
  • plně respektujeme osobnost klienta, jeho důstojnost a nezávislost,
  • podporujeme klienta v jeho soběstačnosti, svobodné vůli, v zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků,
  • partnerství,
  • rovnost bez diskriminace,
  • týmová práce při péči o uživatele.
 • výchovné péče:
  • cílem je poskytování výchovné péče o děti do 3 let věku se zaměřením na individuální potřeby dítěte,
  • rozvíjíme osobnost dítěte, jeho schopnosti a dovednosti prostřednictvím spontánní hry a zábavy,
  • využíváme přirozené zvídavosti dítěte k získávání nových poznatků a sociálních návyků,
  • aktivně spolupracujeme s rodinou,
  • dbáme na zdravou životosprávu a aktivní pobyt na čerstvém vzduchu,
  • péči o děti zajišťuje zkušený personál.

Uplatňování těchto principů je možné zajistit jen takovými odbornými pracovníky, kteří dodržují pravidla slušnosti, lidskosti a důstojnosti.

Při poskytování služeb respektujeme základní lidská práva klientů a jejich nároky vyplývající z Listiny základních práv a svobod a dalších platných obecně závazných norem dle poskytované služby.

Komplexnost služby je zajišťována multidisciplinárními týmy a úzkou spoluprací s dalšími subjekty.

 

Nabízené služby

Pečovatelskou službu ...

... poskytujeme občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v případě, že se občan dostal do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby a tu nemůže zajistit rodina nebo jiná blízká osoba.
Služby občanům umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče.

Pomáháme také rodinám, které potřebují po přechodnou dobu podporu z důvodu narození 3 a více dětí, a to do 4 let věku dětí, v zajištění chodu domácnosti.

Terénní pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky (pečovatelé) v domácnostech klientů v domech s pečovatelskou službou (DPS) i mimo ně na celém území města a v přilehlých obcích, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o poskytování služeb.

Jako zázemí pro poskytování ambulantních služeb využíváme prostory v DPS, kde je i zázemí dalších pracovníků organizace.

Odlehčovací služby ...

... poskytujeme na dobu nezbytně nutnou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.
Cílem služeb je zabezpečit potřeby uživatele a tím umožnit pečující fyzické osobě (rodinným příslušníkům) odpočinek.

Odlehčovací služby jsou poskytovány v prostorách domů s pečovatelskou službou (DPS).

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu.

Domov pro seniory ...

... poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cílem služeb je umožnit uživatelům služby prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínající jejich domov.

Domov Kopretina se nachází v domě s pečovatelskou službou Burianova 969, Liberec 6.

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu.

Základní sociální poradenství ...

... poskytujeme osobám, které potřebují informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
(např. v oblasti sociální, zdravotní, při používání kompenzačních pomůcek, pro využití volného času).

Fyzioterapii ...

... poskytujeme širokému spektru osob v ordinaci fyzioterapeutky nebo po dohodě v domácím prostředí občana na základě doporučení od lékaře nebo na vlastní žádost.

Zdravotní péči zajišťuje diplomovaná fyzioterapeutka formou široké nabídky zdravotnických výkonů.
Ošetření je poskytováno z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu.

 

Domácí zdravotní péči (home care) ...

... poskytujeme na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře.

Péči zajišťují zkušené všeobecné sestry, které úzce spolupracují s lékaři, rodinnými příslušníky a dalšími pracovníky organizace.
Ošetření je poskytováno z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu.

Zařízení pro děti do tří let věku ...

... poskytujeme výchovnou péči zaměřenou na přirozený a harmonický rozvoj dítěte. Respektujeme individuální potřeby dítěte.

Strava je dětem poskytována 3x denně z vlastní kuchyně dle zásad zdravé výživy.
Služba je provozována na základě živnostenského oprávnění a zřizovací listiny.

Kapacita zařízení je 35 dětí.